Bra kundservice vinner

Kundservice är viktigt i alla branscher

Nokia har brister i sin kundservice. Därför rasar Nokias försäljning. Återigen lyckades Nokialedningen komma med ännu en rad dystra besked om hur illa det går för bolaget. Med tanke på hur många varningar Nokia kommit med de sista åren kändes det som om botten skulle ha varit nådd för länge sedan, men icke, trots att man satsat på kurs i kundservice i samband med försäljning av mobiler. Beskeden från Nokias säljledning den här gången är rätt häpnadsväckande. Ytterligare 10 000 jobb ska bort, vilket motsvarar mer än var femte anställd som i slutet av mars arbetade inom Nokias stora område för utveckling av mobiler och kundservicetjänster. På så vis hoppas bolaget kunna dra ned kostnaderna med ytterligare 14 miljarder kronor till slutet av 2013. Samtidigt satsar man på kurs i kundservice i samband med försäljning av mobiler för den resterande personalstyrkan.

Om ökad kundservice i samband med försäljning av mobiler kommer att lyckas återstår att se. Och för att få ner kostnaderna kommer Nokia bland annat att stänga företagets stora anläggning i Salo, Finland. Bortsett från att det drabbar de anställda hårt så är det ett prestigemässigt oerhört hårt slag eftersom Salo hela tiden varit ursprunget och kärnan i Nokias tidigare så framgångsrika mobiltillverkning. Det är ofta i Salo som Nokia dragit igång produktionen av nya modeller som sedan flyttats till andra fabriker när man fått allt att flyta som det ska. Dessutom passar Nokiachefen Stephen Elop, som ännu inte suttit två år på sin post, på att än en gång stuva om rejält i kundserviceorganisationen.

Nokias utförslöpa efter urusel eller utebliven kundservice gentemot i samband med försäljning är exceptionell. Fram till 2007 var företaget ohotad ledare på den snabbväxande mobilmarknaden. Ingen av de andra tillverkarna var i närheten av Nokia som både lyckades sälja och få konsumenter i västvärlden att betala för mer avancerade mobiler men framför allt fick många miljoner människor på tillväxtmarknaderna att välja en Nokiamobil när de för första gången hade möjlighet att skaffa en telefon att ringa med. Men allt det förändrades när Apple under 2007 började sälja sin smarta mobil Iphone. Den var i sig en sälj- och kundserviceframgång för Apple men framför allt förändrade den hela mobilmarknaden och mobilerna gick snabbt från att vara mobila telefoner till att bli mobila små datorer. Apple hade även satsat stenhårt på kurs i kundservice återförsäljarleden.

Det här var en förändring som Nokias sälj- och kundserviceledning länge hade talat om och själva försökt få till stånd. Ändå saknade man förmågan att själva ställa om när trendskiftet väl kom. Nokias smarta mobiler var helt enkelt inte tillräckligt smarta och lätta att använda och framför allt saknade de koppling till alla de kundservicetjänster som först Apple och sedan även Google kunde locka med. Försäljningen av mobiler avstannade därmed. För Nokia blev det starten på en lång utförslöpa som tidigare i år ledde till att Samsung, med hjälp av stor satsning på kurs i kundservice för stora delar av personalen och Googles system Android i mobilerna, lyckades gå om Nokia och bli världens största tillverkare av mobiler. Nokiachefen Stephen Elop har försökt ta sig ur de här problemen genom ett nära samarbete med sin tidigare arbetsgivare Microsoft. Det är numera Microsofts operativsystem Windows Phone som används i dagens försäljning av Nokias nya smarta mobiler. Men Microsofts kundservice imponerar inte.

Än så länge har Nokia inte hunnit få ut någon större mängd Windowsmobiler och det dröjer åtminstone till i vår innan Nokia kommer framtill försäljning och kundservice av de första Windowsbaserade datorplattorna som kan konkurrera med Apples Ipad. Det visar också att omställningen tar lång tid och under tiden hinner förstås konkurrenterna sälja än mer. Det gör att Nokia nu också varnar för att konkurrensläget fortsätter att det försämras även in i flera kvartal. Samtidigt ökar nu Nokia satsningarna på sina Windowsmobiler och på olika typer av kundservicetjänster som man även hoppas sälja i angränsande branscher. Det är förstås ingen som vet om den satsningen på bättre kundtjänst lyckas. Det enda vi säkert vet är att det ännu inte synts något säkert tecken på att Nokia är på väg tillbaka, precis tvärtom trots allt fokus på kurs i kundservice för stora delar av säljkåren.

Rätt ledarstil är avgörande

Rätt ledarstil lär du dig på ledarskapsutbildning

För att bli mer effektiv som chef är det bra att bli medveten om sin egen ledarstil. Kanske finns det utrymme för förändringar, så att man hittar ett ledarskap som är optimalt anpassat till både den egna personligheten och organisationen man arbetar inom. På en ledarskapsutbildning finns mycket kunskap att hitta i detta intressanta ämne.

Det finns många olika sätt att kategorisera ledarstil. En indelning är i styrande, transformativt, stödjande, karismatiskt, transnationellt och delegerande ledarskap, och en ledarskapsutbildning kan bidra till att reda ut begreppen.

För några av dessa är definitionen ganska självklar, men ett par kräver lite utförligare förklaring. Vid ett transformativt ledarskap fokuserar man mycket på att förmedla och genomföra visioner, och chefen har höga förväntningar både på sig själva och sin personal. Transnationellt ledarskap är en ledarstil som lägger vikt vid belöningar, men som inte detaljstyr utan bara ingriper om det blir problem. Och nämnda begrepp är bara ett litet urval.

På en ledarskapsutbildning kan man även få kunskap om situationsanpassad ledarstil, där man är mycket flexibel och anpassar sig till organisationens och individens aktuella behov. Beroende på den anställdes grad av kompetens och engagemang, och relationen mellan dessa två, hittar man rätt nivå när det gäller att stödja och uppmuntra medarbetaren.

I varje ögonblick under arbetsdagen ställs man inför situationer där man ska tolka situationer och fatta beslut, och det är en fördel att vara väl förberedd, genom att ha genomtänkta handlingsplaner och dessutom bakgrundskunskaper om ledarskap. Då kan man utforma både taktik och strategi så att man utåt sett kan vara handlingskraftig, samtidigt som man visar ett visst mått av flexibilitet.

Hjärtums ledarskapsutbildning ökar självkännedomen samtidigt som den höjer kunskapsnivån. Ju mer medveten man är om sitt ledarskap och olika slags ledarstil, desto bättre resultat kan man uppnå. Högre kompetens hos chefen bidrar alltså även till att tillvarata och öka kompetensen hos varje individ inom organisationen.

Utvecklande medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal som utvecklar

Nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal är förberedelser. Som chef behöver man förbereda sig, men det är viktigt att även den anställde får tid att tänka igenom vad man kommer att diskutera. På Hjärtums chefsutbildning får man tips om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen.

Ett användbart verktyg är en mall som man delar ut i förväg, där man ställer frågor om saker som den allmänna trivseln med arbetssituationen, målsättning, ansvar, arbetsbelastning, relationer till kollegor. Sådana mallar kan man få tillgång till via en chefsutbildning, och de ökar möjligheten att ett medarbetarsamtal upplevs som utvecklande.

Genom goda förberedelser visar man som chef att man verkligen är intresserad av en bra diskussion, och inte bara genomför ett medarbetarsamtal helt rutinmässigt för att det ingår i ens chefsroll. Och en mer ambitiöst ledarskap kan sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen.

Under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket, utan vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Men uppföljningen av ett medarbetarsamtal kan vara lika viktig som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som man kan fånga upp och implementera. När man har tagit fram en målsättning, och klarlagt på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, bör man ta fram en handlingsplan för genomförandet, och kanske redan nu boka in en tid för ett uppföljningssamtal.

En inspirerande chefsutbildning om medarbetarsamtal kan ge metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad man vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten.

En central målsättning i modernt ledarskap går ut på att ta vara på resurserna hos varje individ. Om man ökar sin egen kompetens genom att gå en lärorik chefsutbildning kan man komma tillbaka till sin arbetsplats med ny energi och inspiration, och hitta nya vägar att handleda och uppmuntra sin personal.

Coachutbildning

Coaching som metod

Coachande ledarskap är en av flera lärorika ledarskapskurser. Vad innebär egentligen ett coachande ledarskap? För att kunna svara på den frågan får vi börja från början. Coaching kommer från USA och användes mest inom idrotten, men efter ett tag såg man hur användbar coachingen är, även på företags- och organisationsnivå. Den fungerar utmärkt för att vägleda och utveckla individerna inom en verksamhet och bidrar till ökad måluppfyllelse och engagemang. Coachens roll i denna process är just vägledande och stöttande, att vara en samtalspartner och lyssnare och att hela tiden se till att individen håller målet i fokus. Själva förändringsarbetet utför dock individen själv och i ett coachande ledarskap är du som coach länken mellan nuläget och målet. Samtalet mellan coachen och individen är mycket viktigt i coaching. Ni bör träffas regelbundet, för att få en effektiv och givande avstämning av hur arbetet fortskrider. Går det för lång tid finns risk för att arbetet avstannar, t ex beroende på ett oväntat hinder av något slag, som den som blir coachad inte lyckas ta sig över på egen hand. Med frekventa möten minimeras den risken, eftersom alla hinder kan fångas upp och bearbetas snabbare.

Samtalet i ett coachande ledarskap bygger till stor del på frågor från dig som coach. Genom rätt frågor kan du trigga igång processer och tankar som individen annars inte skulle blivit medveten om. Frågorna ska öppna upp för nya synsätt, nytt tänkande, nya banor och mynna ut i konkret handling som tar individen mot dennes uppsatta mål. Om du som coach märker att individen har klivit in på en väg som inte kommer att leda mot målet, måste du få tillbaka honom eller henne på rätt bana igen. Väl avvägda frågor ska få individen att själv inse vart vägen bär. Genom att lyssna uppmärksamt på svaren märker du om du lyckas nå fram och avstämningsmötena blir än mer viktiga. Kanske behöver ni öka antalet möten en period, för att säkerställa att målet är i fokus igen och att individen tar bästa vägen dit.

Coaching börjar alltid i nutid och slutar i framtid. Inom coaching är det viktigt att du som coach har rätt synsätt på din roll. Du är inte en mentor, eftersom det i mentorsrollen ligger att handleda, lära ut och visa hur individen ska göra. Du är heller inte en terapeut, eftersom denne utför behandlingar av symtom och problem. I ett coachande ledarskap är det alltid individen som själv skapar sin framgång och utför själva förändringsarbetet. Som coach ska du bygga upp och lyfta fram viljan, kraften och modet att gå mot målet och korsa mållinjen. Coaching innebär att du går vid sidan om individen, lotsar och bistår, frågar och svarar och följer med på den spännande utvecklingsresan. Du är drivande men inte styrande, du är oljan, men inte motorn.

I det coachande ledarskapet ligger att du som ledare inser att din första uppgift är att främja individens utveckling. Detta är inte så lätt som det låter, eftersom du som coach bär på en mängd erfarenheter och kunskaper, som det är väldigt lätt att vilja överföra till den som blir coachad. Självklart måste du kunna ge råd och stötta utifrån dina upplevelser och från händelser som du varit med om, men det gäller att hela tiden ställa det i relation till individens egna mål och vägar till det målet. Häri ligger kärnan i coaching och, rätt använd, leder ett coachande ledarskap till önskad förändring, förnyelse och utveckling. Allt ett detta lär du dig på våra ledarskapskurser, coaching lär du dig på kurs i coachande ledarskap.

Förbered medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtal på ledarskapsutbildningar

Nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal är förberedelser. Som chef behöver man förbereda sig, men det är viktigt att även den anställde får tid att tänka igenom vad man kommer att diskutera. På flera ledarskapsutbildningar om medarbetarsamtal får man tips om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen.

Ett användbart verktyg är en mall som man delar ut i förväg, där man ställer frågor om saker som den allmänna trivseln med arbetssituationen, målsättning, ansvar, arbetsbelastning, relationer till kollegor. Sådana mallar kan man få tillgång till via ledarskapsutbildningar, och de ökar möjligheten att ett medarbetarsamtal upplevs som utvecklande.

Genom goda förberedelser visar man som chef och ledare att verkligen är intresserad av en bra diskussion, och inte bara genomför ett medarbetarsamtal helt rutinmässigt för att det ingår i ens chef- och ledarskapsroll. Och en mer ambitiöst ledarskap kan sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen.

Under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket, utan vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Men uppföljningen av ett medarbetarsamtal kan vara lika viktig som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som man kan fånga upp och implementera. När man har tagit fram en målsättning, och klarlagt på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, bör man ta fram en handlingsplan för genomförandet, och kanske redan nu boka in en tid för ett uppföljningssamtal.

Inspirerande ledarskapsutbildningar kan belysa olika metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad man vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten.

En central målsättning i modernt ledarskap går ut på att ta vara på resurserna hos varje individ. Om man ökar sin egen kompetens genom att gå lärorika ledarskapsutbildningar kan man komma tillbaka till sin arbetsplats med ny energi och inspiration, och hitta nya vägar att handleda och uppmuntra sin personal.

Ledarskapskurs för ledare

Utbildning för ledare

Ledare men inte chef är titeln på utbildningen som nu är mer aktuell än någonsin tidigare. Nu går det snabbt. 40-talistgenerationen är på väg ut och en ny generation är på väg in. En generation som alla är födda mellan 1982 och 2000 och generation som till stor del lever stor dela av sitt liv via sociala medier och har många vänner. Det gäller för företagen att en företagskultur där alla respekterar varandra om man vill vara framtidens vinnare. Medan företag som stelbent håller fast vid gamla värderingar och vägrar att förändras kommer ha stora problem att rekrytera och behålla yngre.

Redan idag diskuteras i media vad den nya generationen kommer att ställa för krav på framtidens arbetsplatser. Och det diskuteras även nu på många arbetsplatser. Det man vet är att den nya generationen vill ha engagerande chefer som lyssnar och ger feedback. De vill inte styras, utan kunna påverka sin egen utveckling och arbetssituation. Chefs- och ledarrollen de efterfrågar kan nog liknas med en mentor, en chef som är klok och erfaren person som bidrar med kontakter, stöd och goda råd. Långt ifrån alla arbetsplatser är rustade att möta den nya generationen. Lämplig första åtgärd är att låta unga lovande ledarämnen gå kursen Ledare men inte chef.

Historiskt har ledarskap handlat väldigt mycket om styrning genom vad man kallar klassiskt ledarskap. Idag gäller det att vara närvarande, skapa dialog och ge feedback. Låter bra - eller hur? Men problemet är att dagens chefer och ledare lägger väldigt liten tid på dialog och coachning av medarbetare. Istället är det möten, affärsplanering och operativt arbete som prioriteras. Här krävs en omvärdering och utbildningsinsats på många företag. Det går inte att leda människor genom siffror, det krävs tillit, närvaro, engagemang och öppna samtal. Det är det som kallas med andra ord för själslig intelligens och som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det lär man sig på hos Hjärtum Utbildning på ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef.

Något som ofta personalen fungerar på är lönen, men lönen är inte allt. Visst, lönen är viktig, men att vara engagerad i företags framgångar är också en viktig faktor som får medarbetare att stanna kvar, visar undersökningen gjord av Ranstad. De företag som inte har möjlighet att ge löneökning eller bonus kan alltså behålla sin personal genom att få dem att känna sig mer delaktiga. Men då fordras medarbetarsamtal som har struktur och på förhand genomtänkta samtalssituationer för att skapa just delaktighet och effekt i personalens vardag, vilket du lär dig på kursen Ledare men inte chef.

Framgångsrikt ledarskap

Coachande ledarskap - framgångsrikt ledarskap

En coachande ledare och chef som kan stötta och motivera medarbetarna blir allt viktigare på nuets och framtidens arbetsmarknad. Chefsrollen kan därmed bli mer samordnande, vilket även frigör tid och energi för övergripande strategisk planering och företagsledning. Coachande ledarskap innebär inte i första hand att lösa problem åt individerna, utan att ge dem verktyg till att själva finna lösningar. Genom att ställa frågor och ge stöd fungerar coachen som bollplank och samtalspartner. Hjälp till självhjälp, med andra ord.

Coachen kan vara en extern konsult eller kursledare, men kunskaper i coachande ledarskap är minst lika användbara för chefer och ledare på alla nivåer inom organisationen, inte minst på mindre företag som inte alltid har resursera att anlita konsulter. Här kan det tvärtom bli ett resursbesparande verktyg, eftersom bra coachning på lite sikt leder till ett bättre resultat från medarbetarna, allt eftersom man hjälper dem att se sin egen kompetens. Man frigör helt enkelt deras resurser och potential. Och ju mer självgående personalen är, desto mindre blir behovet av den traditionella typen av chef och ledare som detaljstyr och kontrollerar. På så sätt blir coachande ledarskap även ett verktyg för chefsutveckling, och därmed är vinsterna mycket stora för hela organisationen.

Dessutom bidrar ett coachande ledarskap till att skapa ett öppet klimat där de anställda blir mer benägna att lösa problem och väcka förslag till förändringar. En ledare som använder coachning på ett medvetet sätt hjälper sina medarbetare att utvecklas och ta mer ansvar, och därmed motverkas stagnation och ineffektivitet. Dolda konflikter som kan skapa låsningar och samarbetsproblem kan tas fram till ytan och hanteras på ett medvetet sätt, genom feedback och analys, även om man naturligtvis får gå varsamt fram och inte övervärdera sin förmåga att lösa djupare psykologiska problem.

Ett coachande ledarskap innebär en nära och aktiv relation till personalen. En aktiv diskussion med medarbetaren, med ömsesidig feedback, är ett av de viktigaste redskapen. Det gäller för coachen att vara ödmjuk och flexibel, och inte ha för många förutfattade meningar om vilka problemen är för varje enskild individ. Genom att ställa relevanta frågor får man igång ett samtal som går ut på att öka både medvetenhet och ansvarskänsla hos den anställde.

Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör, genom positiv feedback, ja helt enkelt beröm. När självkännedom och självförtroende ökar, fungerar den anställde bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder också till en ökad känsla av inflytande hos personalen – och i många fall på sikt en faktisk ökning av inflytandet – vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

I det coachande ledarskapet fokuserar man mer på de positiva målen än på problemen. Men det är viktigt att man ser coachning i arbetslivet som en långsiktig process, inte en snabb och plötslig åtgärd. Resultaten sprider sig som ringar på vattnet och man uppnår på sikt ett betydligt förbättrat samarbete och ökat förtroende mellan ledning och medarbetare, och även ett optimalt utnyttjande av allas kompetenser. På så sätt bidrar ett coachande ledarskap till att stärka och utveckla både individerna och hela organisationen.

Därför har coachande ledarskap blivit något av ett modeord på senare år. Det används både inom personlig utveckling, psykologi, terapi och naturligtvis inom idrott. Kanske har Parlamentet, humorprogrammet på TV, bidragit till att göra begreppet känt genom sitt tema ”Tips från coachen”.

Coachning har vuxit sig allt starkare som fenomen under senare år men är faktiskt ingen ny företeelse. Redan runt år 1830 dök begreppet ”coach” upp vid universitetet i Oxford som benämning på en privatlärare eller handledare som stöttade och förberedde enskilda studenter inför examinationer. På engelska betydde ordet ”droska” och används än idag om exempelvis expressbussar. Läraren transporterade alltså bildligt talat sin elev.

Så småningom började man använda begreppet även inom idrottsvärlden, och idag är coachning alltså flitigt använt både i arbetslivet, undervisning, idrott och personlighetsutveckling. Coachande ledarskap är numera en populär ledarstil inom näringslivets chefer och ledare.

John Whitmore, som har skrivit flera välkända böcker om coachande ledarskap, säger:

“Coachning är handlingsinriktad träning mot dina mål, en samtalsmetod som handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag. Den coachade söker kunskaper, inte från coachen, utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen.”

Alltså är coachande ledarskap är en framgångsrik metod för att hitta varje individs utvecklingspotential. Genom att stödja personen, ge feedback och hjälpa den att lära känna sig själv och hitta sina talanger och sina svagheter kan man utveckla både den enskilde och organisationen.

En positiv självbild bidrar ofta till bättre resultat oavsett om det gäller en idrottsprestation eller en yrkesmässig karriär som ledare. Coachen inleder en dialog, där ett aktivt lyssnande är en grundförutsättning för att komma vidare i arbetet. Coachande ledarskap kan ske både individuellt och i grupp, och ett växelspel mellan dessa är ofta viktigt när man tillämpar coachande ledarskap.

På det individuella planet arbetar man genom att analysera varje persons förutsättningar, nuvarande roll och utvecklingsmöjlighet. På så vis kan man underlätta personlig utveckling och fortsatt karriär. Men coachen kan även upptäcka brister i organisationsstrukturen, och processen som det coachande ledarskapet startar kan därmed på lång sikt göra att rätt person hamnar på rätt plats, med en optimerad användning av personalresurser som följd.

En bra coach blir en samtalspartner som ger inspiration och motivation, och bidrar till karriärutveckling för den enskilde. Men även inom ett nystartat eller pågående projekt kan coachande ledarskap vara mycket användbart. Projektledaren kan exempelvis öka chanserna för att projektet blir klart inom utsatt tid, eftersom coachningen kan förbättra samarbetet och arbetsklimatet och därigenom också höja effektiviteten hos medarbetarna. Det finns därigenom också goda förutsättningar för ett kvalitativt bättre resultat.

När coachen börjar ställa frågor till medarbetaren inleds en interaktiv process, där medarbetarens personlighet, kompetens, ambitioner och framtidsplaner påverkar resultatet. Ökad självkännedom för individen, och därmed bättre individuell prestation, är ett av de mest självklara resultaten, men givetvis påverkas även helheten, det vill säga företaget eller organisationen.

På så sätt blir det en win-win-situation där både individen och gruppen stärks. Detta är naturligtvis en av orsakerna till att coachande ledarskap är en metod som blir allt mer populär ledarstil för chefer och ledare och i många olika sammanhang, och med rätt utbildning kan coachen uppnå ännu bättre resultat, oavsett om det gäller småföretag, stora organisationer eller att genomföra lyckade projekt.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Alla vet vi att morgondagens företagare behöver kompetenta medarbetare som kan ledarskap för den framtida arbetsmarknaden. Det är en viktig förutsättning för Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Därför skall vi värna om det som är Sveriges kännemärke – medarbetare som är kreativa, tar initiativ och vågar framföra sina åsikter. Medarbetare som ofta bör växa genom en planerad ledarskapsutveckling och som är viktiga för att få tillväxt i landets företag. Kompetenta medarbetare som kan, om de knoppas av från företaget, och genom att ha en bra ledarskapsutveckling i ryggen vågar starta eget nytt företag.

Det är brist på yrkeslärare i skolorna i dag, det vet alla, därför att det under de närmaste åren kommer många lärare att gå i pension. Behovet av nya lärare med gedigen ledarskapsutveckling bakom sig är därför stort. Och risken är att de nya lärarna måste tas från de skickliga yrkesverksamma på restauranger, industri- och hantverksföretag. Det är inte ovanligt att det i många fall handlar det om manligt dominerade yrken där lärarna ska tas från ett arbete där de tjänar mer än vad de kommer göra som lärare. Man bör därför i Sverige göra allt vad vi kan för att underlätta denna övergång, samtidigt som vi inte kan minska kraven på kompetens inom lärande för ¬yrkeslärarna. Absolut att det är vore fel väg att gå och dessutom ett svek mot eleverna. Viktigt är därför att vi måste hitta möjligheter för yrkesskickliga människor som behöver få en ledarskapsutveckling under andra former än de vanliga. Önskvärt vore att staten bekostar hela eller delar av aktuell ledarskapsutveckling för de blivande yrkeslärarna, att yrkesskickliga människor får möjlighet att prova på läraryrket under en period och att ledarskapsutveckling kan ske parallellt med arbetet.

Majoriteten av eleverna på yrkesprogrammen kommer att anställas på landets småföretag och förhoppningsvis utvecklas till bra medarbetare. Många arbetar i företag med ett fåtal anställda eller vara egna företagare. Det ställer krav på att de har kunskaper i entreprenörskap, vilket de får i utbildningen, men det ställer också stora krav på att de är allmänbildade, flexibla och kreativa. Deras ledarskapsutveckling måste ge dem de kunskaper och ledarskapskompetenser samt vad de behöver i yrkeslivet; i språk, matematik och andra områden som ledarskap. Men också en förståelse för andra kulturer, andras behov och andras intressen. Man blir därför orolig för att dagens yrkesprogram inte ger våra framtida entreprenörer de ledarkunskaperna och inte heller den yrkeskompetens som är så viktig för småföretagen.

Därför efterlyses en ledarskapsutveckling innehåller alla de teoretiska och yrkesmässiga kunskaper i modernt ledarskap som behövs på den framtida arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att ledarskapslärande ingår ledarskapsutbildningen. Deltagarna ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande, öva ledarskap och problemlösning, initiativförmåga och kreativitet. Det ska inte bara ske under vissa kursavsnitt utan finnas som en ledstjärna under hela denna ledarskapsutveckling. Vidare som bör en ledarskapsutbildning finnas tillgänglig för alla yrkeslärare där staten tar ett stort finansiellt ansvar. Allt detta tillsammans borgar för en bra framtida ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling nu

Ledarskapsutveckling