Framgångsrikt ledarskap

Coachande ledarskap - framgångsrikt ledarskap

En coachande ledare och chef som kan stötta och motivera medarbetarna blir allt viktigare på nuets och framtidens arbetsmarknad. Chefsrollen kan därmed bli mer samordnande, vilket även frigör tid och energi för övergripande strategisk planering och företagsledning. Coachande ledarskap innebär inte i första hand att lösa problem åt individerna, utan att ge dem verktyg till att själva finna lösningar. Genom att ställa frågor och ge stöd fungerar coachen som bollplank och samtalspartner. Hjälp till självhjälp, med andra ord.

Coachen kan vara en extern konsult eller kursledare, men kunskaper i coachande ledarskap är minst lika användbara för chefer och ledare på alla nivåer inom organisationen, inte minst på mindre företag som inte alltid har resursera att anlita konsulter. Här kan det tvärtom bli ett resursbesparande verktyg, eftersom bra coachning på lite sikt leder till ett bättre resultat från medarbetarna, allt eftersom man hjälper dem att se sin egen kompetens. Man frigör helt enkelt deras resurser och potential. Och ju mer självgående personalen är, desto mindre blir behovet av den traditionella typen av chef och ledare som detaljstyr och kontrollerar. På så sätt blir coachande ledarskap även ett verktyg för chefsutveckling, och därmed är vinsterna mycket stora för hela organisationen.

Dessutom bidrar ett coachande ledarskap till att skapa ett öppet klimat där de anställda blir mer benägna att lösa problem och väcka förslag till förändringar. En ledare som använder coachning på ett medvetet sätt hjälper sina medarbetare att utvecklas och ta mer ansvar, och därmed motverkas stagnation och ineffektivitet. Dolda konflikter som kan skapa låsningar och samarbetsproblem kan tas fram till ytan och hanteras på ett medvetet sätt, genom feedback och analys, även om man naturligtvis får gå varsamt fram och inte övervärdera sin förmåga att lösa djupare psykologiska problem.

Ett coachande ledarskap innebär en nära och aktiv relation till personalen. En aktiv diskussion med medarbetaren, med ömsesidig feedback, är ett av de viktigaste redskapen. Det gäller för coachen att vara ödmjuk och flexibel, och inte ha för många förutfattade meningar om vilka problemen är för varje enskild individ. Genom att ställa relevanta frågor får man igång ett samtal som går ut på att öka både medvetenhet och ansvarskänsla hos den anställde.

Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör, genom positiv feedback, ja helt enkelt beröm. När självkännedom och självförtroende ökar, fungerar den anställde bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap leder också till en ökad känsla av inflytande hos personalen – och i många fall på sikt en faktisk ökning av inflytandet – vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

I det coachande ledarskapet fokuserar man mer på de positiva målen än på problemen. Men det är viktigt att man ser coachning i arbetslivet som en långsiktig process, inte en snabb och plötslig åtgärd. Resultaten sprider sig som ringar på vattnet och man uppnår på sikt ett betydligt förbättrat samarbete och ökat förtroende mellan ledning och medarbetare, och även ett optimalt utnyttjande av allas kompetenser. På så sätt bidrar ett coachande ledarskap till att stärka och utveckla både individerna och hela organisationen.

Därför har coachande ledarskap blivit något av ett modeord på senare år. Det används både inom personlig utveckling, psykologi, terapi och naturligtvis inom idrott. Kanske har Parlamentet, humorprogrammet på TV, bidragit till att göra begreppet känt genom sitt tema ”Tips från coachen”.

Coachning har vuxit sig allt starkare som fenomen under senare år men är faktiskt ingen ny företeelse. Redan runt år 1830 dök begreppet ”coach” upp vid universitetet i Oxford som benämning på en privatlärare eller handledare som stöttade och förberedde enskilda studenter inför examinationer. På engelska betydde ordet ”droska” och används än idag om exempelvis expressbussar. Läraren transporterade alltså bildligt talat sin elev.

Så småningom började man använda begreppet även inom idrottsvärlden, och idag är coachning alltså flitigt använt både i arbetslivet, undervisning, idrott och personlighetsutveckling. Coachande ledarskap är numera en populär ledarstil inom näringslivets chefer och ledare.

John Whitmore, som har skrivit flera välkända böcker om coachande ledarskap, säger:

“Coachning är handlingsinriktad träning mot dina mål, en samtalsmetod som handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag. Den coachade söker kunskaper, inte från coachen, utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen.”

Alltså är coachande ledarskap är en framgångsrik metod för att hitta varje individs utvecklingspotential. Genom att stödja personen, ge feedback och hjälpa den att lära känna sig själv och hitta sina talanger och sina svagheter kan man utveckla både den enskilde och organisationen.

En positiv självbild bidrar ofta till bättre resultat oavsett om det gäller en idrottsprestation eller en yrkesmässig karriär som ledare. Coachen inleder en dialog, där ett aktivt lyssnande är en grundförutsättning för att komma vidare i arbetet. Coachande ledarskap kan ske både individuellt och i grupp, och ett växelspel mellan dessa är ofta viktigt när man tillämpar coachande ledarskap.

På det individuella planet arbetar man genom att analysera varje persons förutsättningar, nuvarande roll och utvecklingsmöjlighet. På så vis kan man underlätta personlig utveckling och fortsatt karriär. Men coachen kan även upptäcka brister i organisationsstrukturen, och processen som det coachande ledarskapet startar kan därmed på lång sikt göra att rätt person hamnar på rätt plats, med en optimerad användning av personalresurser som följd.

En bra coach blir en samtalspartner som ger inspiration och motivation, och bidrar till karriärutveckling för den enskilde. Men även inom ett nystartat eller pågående projekt kan coachande ledarskap vara mycket användbart. Projektledaren kan exempelvis öka chanserna för att projektet blir klart inom utsatt tid, eftersom coachningen kan förbättra samarbetet och arbetsklimatet och därigenom också höja effektiviteten hos medarbetarna. Det finns därigenom också goda förutsättningar för ett kvalitativt bättre resultat.

När coachen börjar ställa frågor till medarbetaren inleds en interaktiv process, där medarbetarens personlighet, kompetens, ambitioner och framtidsplaner påverkar resultatet. Ökad självkännedom för individen, och därmed bättre individuell prestation, är ett av de mest självklara resultaten, men givetvis påverkas även helheten, det vill säga företaget eller organisationen.

På så sätt blir det en win-win-situation där både individen och gruppen stärks. Detta är naturligtvis en av orsakerna till att coachande ledarskap är en metod som blir allt mer populär ledarstil för chefer och ledare och i många olika sammanhang, och med rätt utbildning kan coachen uppnå ännu bättre resultat, oavsett om det gäller småföretag, stora organisationer eller att genomföra lyckade projekt.

Publicerat i Ledarskapskurser