Framgångsrikt ledarskap genom ledarskapsutbildning

Få ett framgångsrikt ledarskap genom ledarskapsutbildning

Grunden för ett framgångsrikt ledarskap börjar med en ledarskapsutbildning i coachning. Under utbildningen lär du dig bland annat att coacha, vilket är ett bra sätt att leda. En coachande ledare och chef som kan stötta och motivera medarbetarna blir allt viktigare på nuets och framtidens arbetsmarknad. Chefsrollen kan därmed bli mer samordnande, vilket även frigör tid och energi för övergripande strategisk planering och företagsledning.

Vad utbildningen lär dig

Din ledarskapsutbildning lär dig att coachande ledarskap inte i första hand innebär att lösa problem åt individerna. Det innebär istället att ge dem verktyg till att själva finna lösningar. Genom att ställa frågor och ge stöd fungerar coachen som bollplank och samtalspartner. Hjälp till självhjälp, med andra ord. Coachen kan vara en extern konsult eller kursledare, men kunskaper i coachande ledarskap är minst lika användbara för chefer och ledare på alla nivåer inom organisationen.

Lär dig ett resursbesparande verktyg för ledaren

Att coacha medför en resursbesparing. En modern ledarskapsutbildning medför detsamma, eftersom den blir ett snabbspår mot att kunna coacha. Att du som ledare lär dig om coachning är speciellt användbart på mindre företag, vilket inte alltid har resurserna till att anlita konsulter. Här kan den utbildare ledare tvärtom bli ett resursbesparande verktyg, eftersom bra coachning på lite sikt leder till ett bättre resultat från medarbetarna.

Utveckla medarbetarnas kompetens genom coachning

Ledarskapsutbildning i coachning lär dig att allt eftersom du hjälper dina medarbetare att se sin egen kompetens, frigör du även deras resurser och potential. Ju mer självgående personalen är, desto mindre blir behovet av den traditionella typen av chef och ledare som detaljstyr och kontrollerar. På så sätt blir coachande ledarskap även ett verktyg för ledarskapsutveckling, och därmed är vinsterna mycket stora för hela organisationen.

En ledarskapsutbildning tar upp problemlösning

En ledare som har gått en ledarskapsutbildning vet att ett coachande ledarskap bidrar till att skapa ett öppet klimat. Där är de anställda blir mer benägna att lösa problem och väcka förslag till förändringar. En ledare som använder coachning på ett medvetet sätt hjälper sina medarbetare till utveckling och att ta mer ansvar. Detta motverkar i sin tur stagnation och ineffektivitet. Dolda konflikter som kan skapa låsningar och samarbetsproblem kan komma till ytan och blir omhändertagna på ett medvetet sätt. En utbildad ledare använder feedback och analys, även om du naturligtvis får gå varsamt fram och inte övervärdera din förmåga att lösa djupare psykologiska problem.

Know-how om att ställa du relevanta frågor

En ledarskapsutbildning ger dig ett know-how i att ställa frågor som medarbetaren upplever som relevanta. Ett coachande ledarskap innebär ju en nära och aktiv relation till personalen. En aktiv diskussion med medarbetaren, med ömsesidig feedback, blir då ett av de viktigaste redskapen. Det gäller för coachen att vara ödmjuk och flexibel. Du lär dig under utbildningen att inte ha för många förutfattade meningar om vilka problemen är för varje enskild individ. Genom att ställa relevanta frågor får du igång ett samtal som går ut på att öka både medvetenhet och ansvarskänsla hos den anställde.

Bli skicklig i att ge feedback

Medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör, genom positiv feedback, ja helt enkelt beröm. Att använda feedback på rätt sätt kräver kunskaper som du får genom en ledarskapsutbildning. När självkännedom och självförtroende ökar, fungerar den anställde bättre i gruppen. Ett framgångsrikt ledarskap som innehåller coachning leder också till en ökad känsla av inflytande hos personalen – och i många fall på sikt en faktisk ökning av inflytandet – vilket i sin tur leder till mer lojala medarbetare.

Se coachning långsiktigt genom ledarskapsutbildning

I det coachande ledarskapet fokuserar man mer på de positiva målen än på problemen. Men det är viktigt att man ser coachning i arbetslivet som en långsiktig process, inte en snabb och plötslig åtgärd. Resultaten sprider sig som ringar på vattnet och man uppnår på sikt ett betydligt förbättrat samarbete och ökat förtroende mellan ledning och medarbetare. Plus ett optimalt utnyttjande av allas kompetenser. På så sätt bidrar kunskaper om ett coachande ledarskap till att stärka och utveckla både individerna och hela organisationen.

Lär dig om bakgrunden till coachningen

Att du även lär dig lite om bakgrunden till coachning ser vi som betydelsefullt. Därför ingår en tillbakablick under en ledarskapsutbildning. Coachning har vuxit sig allt starkare som fenomen under senare år men är faktiskt ingen ny företeelse. Redan runt år 1830 dök begreppet ”coach” upp vid universitetet i Oxford som benämning på en privatlärare eller handledare som stöttade och förberedde enskilda studenter inför examinationer. På engelska betydde ordet ”droska” och används än idag om exempelvis expressbussar. Läraren transporterade alltså bildligt talat sin elev. Så småningom började man använda begreppet även inom idrottsvärlden, och idag är coachning alltså flitigt använt både i arbetslivet, undervisning, idrott och personlighetsutveckling. Coachande ledarskap är numera en populär ledarstil inom näringslivets chefer och ledare och det finns gott om utbildningar i ämnet.

Vad säger experten om coachning?

John Whitmore, som har skrivit flera välkända böcker om coachande ledarskap, säger: “Coachning är handlingsinriktad träning mot dina mål, en samtalsmetod som handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag. Den coachade söker kunskaper, inte från coachen, utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen.” Alltså är coachande ledarskap är en framgångsrik metod för att hitta varje individs utvecklingspotential. Genom att du går en ledarskapsutbildning kan du lära dig att stödja personen, ge feedback och hjälpa den att lära känna sig själv och hitta sina talanger och sina svagheter. Då kan man utveckla både den enskilde och organisationen.

Läs på om coachning under en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning får du möjlighet att läsa på om coachning och bli uppdaterad om metoden. Du inser bland annat vikten av att ha en positiv självbild. Det bidrar ofta till bättre resultat, oavsett om det gäller en idrottsprestation eller en yrkesmässig karriär som ledare. Coachen inleder en dialog, där ett aktivt lyssnande är en grundförutsättning för att komma vidare i arbetet. Coachande ledarskap kan ske både individuellt och i grupp, och ett växelspel mellan dessa är ofta viktigt när man tillämpar coachande ledarskap.

Träna dig på att ta tillvara personalens resurser

I en ledarskapsutbildning i coachning ingår att du tränar upp dig i att ta till vara personalens resurser. På det individuella planet arbetar du genom att analysera varje persons förutsättningar, nuvarande roll och utvecklingsmöjlighet. På så vis kan du underlätta personlig utveckling och fortsatt karriär. Men coachen kan även upptäcka brister i organisationsstrukturen. Processen som det coachande ledarskapet startar kan därmed på lång sikt göra att rätt person hamnar på rätt plats, med en optimerad användning av personalresurser som följd.

Utveckla karriären med coachning

En bra coach blir en samtalspartner som ger inspiration och motivation, och bidrar till karriärutveckling för den enskilde. En bra coach är även utbildad genom ledarskapsutbildning. Då blir det lättare för ledaren att se coachningens fulla potential. Då ser du till exempel att även inom ett nystartat eller pågående projekt kan coachande ledarskap vara mycket användbart. Projektledaren kan exempelvis öka chanserna för att projektet blir klart inom utsatt tid, eftersom coachningen kan förbättra samarbetet och arbetsklimatet och därigenom också höja effektiviteten hos medarbetarna. Det finns därigenom också goda förutsättningar för ett kvalitativt bättre resultat.

Gå en ledarskapsutbildning och få ett framgångsrikt ledarskap

Eftersom coachning är så pass viktig för ledaren bör du gå en ledarskapsutbildning som lär dig att coacha. När du börjar ställa frågor till medarbetaren inleds en interaktiv process, där medarbetarens personlighet, kompetens, ambitioner och framtidsplaner påverkar resultatet. Ökad självkännedom för individen, och därmed bättre individuell prestation, är ett av de mest självklara resultaten. Givetvis påverkas även helheten, det vill säga företaget eller organisationen. På så sätt blir det en win-win-situation där både individen och gruppen stärks. Detta är naturligtvis en av orsakerna till att coachande ledarskap är en metod som blir allt mer populär ledarstil för chefer och ledare. Med rätt ledarskapsutbildning kan coachen uppnå ännu bättre resultat, oavsett om det gäller småföretag, stora organisationer eller att genomföra lyckade projekt. Så skapar du ett framgångsrikt ledarskap.