Ledarskapskurser

Ledarskapskurser ledarskapsutbildningar

Ledarskapskurser med ökad inlärning och till mindre kostnader. Att gå ledarskapskurser är ett utmärkt sätt för dig som framtidens ledare att tillägna dig det senaste inom framtidens ledarskap och management och utveckla de delar som du har behov av att förstärka och bygga upp.

Kanske är du ny som chef och behöver en grundläggande ledarskapskurs inför din nya karriär, eller kanske har du arbetat ett tag och känner behov av nya kunskaper inom t ex ekonomi, kommunikation, ledarskap, coachning eller teamutveckling.

Ledarskapskurser

Våra ledarskapskurser innehåller det du som modern, flexibel och framåtblickande ledare behöver för din personliga och yrkesmässiga karriär. Du lär dig det senaste i konsten att leda andra genom till exempel coachning och bygga team samt få viktig kunskap inom områdena kommunikation, konflikthantering och arbetsrätt.

Viktiga egenskaper för ledare

Som ledare behöver du ha många förmågor och egenskaper, vissa har du med dig från tidigare erfarenheter, andra lär du dig så småningom. Det finns dock några utmärkande karaktärsdrag som man ofta ser hos en framgångsrik ledare:

Utåtriktad – du behöver inte vara rummets medelpunkt, men du tycker om att samtala med människor och är intresserad av både individers och gruppers utveckling.

Rak – du är ärlig och rakt på sak och framför ditt budskap med pondus och säkerhet, men du kan också lyssna och ta till dig av andras åsikter.

Inbjudande – med detta avses att du låter dina medarbetare vara med i din utveckling, vara en del i din utveckling. De står inte utanför och tittar på, de är med på insidan och arbetar med dig.

Närvarande – när du rör dig bland dina medarbetare ser du dem och lyssnar på dem, ärligt och uppriktigt.

Framåtblickande – du är en visionär som kan se ”utanför lådan” och tänka kreativt och nytt.

Nyskapande ledarskap

Ledarskapskurser av idag ser inte ut som de gjorde förr. Mer fokus ligger på utvecklingen av ledaren som människa, varvat med kunskap om modernt och nyskapande ledarskap. Dagens verksamheter symboliseras av platta organisationer med fler tillfälliga gruppkonstellationer, som löses upp och nybildas med jämna mellanrum, allt efter behov.

Arbetsuppgifterna utförs numera inte enbart på kontoret utan också hemma, på kontoret, i sommarstugan, på tåget, på flyget osv. Att vara ledare idag ställer helt nya krav på flexibilitet och anpassning och innebär också att du behöver kunna anställa medarbetare som du kan lita på och som är öppna för coachning, utveckling och snabba förändringar.

Ledarskapskurser som ger kompetens

Var tredje svensk känner sig överkvalificerad för sitt jobb, enligt en färsk undersökning från Randstad. Man skulle kunna tro att detta enbart är en fördel, men även om det naturligtvis är bättre att vara överkvalificerad än underkvalificerad, kan det ändå påverka både motivation och prestation negativt. På ledarskapskurser lär bland annat ut hur viktigt det är med rätt matchning mellan arbetsuppgifter och personal.

Våra ledarskapskurser kan ge tips

Att ta vara på alla sina medarbetares kompetens är viktigt om man vill bli en bra chef. Även om det kanske inte går att skräddarsy arbetsuppgifterna efter varje individs kompetens, bör man ändå försöka titta på möjligheterna att utöka varje persons ansvar så att det finns lagom mycket utmaningar i vardagen, i förhållande till vars och ens kompetens. Kanske vet man inte tillräckligt mycket om de anställdas kapacitet, men då bör man ta reda på detta exempelvis genom medarbetarsamtal, något som våra ledarskapskurser kan ge tips om.

Ledarskapskurser som ger dig verktyg

Det handlar helt enkelt om att ha rätt personal på rätt plats. Då får man bäst resultat och därmed förbättras lönsamheten. Kanske kan man som chef hitta chefsämnen inom organisationen, som antingen redan har kunskaper för att bli befordrade eller kan få det genom kompetenshöjande utbildningar. På våra ledarskapskurser får man verktyg för att ta vara på medarbetarnas kompetens bättre.

Verktyg för att genomföra förbättringar

I ovannämnda undersökning framkom också att 15 % känner sig underkvalificerade, och att hitta dessa personer och hjälpa dem att få bättre kompetens, exempelvis genom lämpliga kurser, är också till stor nytta för hela organisationen. Det blir en kvalitetshöjande åtgärd genom att öka individens självförtroende och arbetsglädje, vilket även förbättrar prestationen väsentligt. Detta är bara ett av många exempel på hur man kan öka sin medvetenhet genom bra ledarskapskurser, där man både analyserar den nuvarande situationen på sin avdelning och lär sig hitta rätt verktyg för att genomföra förbättringar.

Motivation i ledarskapet

Enligt en nyligen publicerad undersökning uppger var tjugonde svensk – av de 5000 personer som svarat – att VD är deras drömjobb. Bland de yrkesverksamma var VD-jobbet dubbelt så attraktivt som bland arbetslösa och studerande, möjligen relaterat till hur pass optimistisk man är om sina egna karriärmöjligheter. Speciellt intressant är kanske att det inte i första hand är VD-lönen som skapar denna motivation, utan faktorer som ”spänning” och ”personlig utveckling”. Även ”personlig frihet” och ”möjligheten att hjälpa andra/förbättra samhället” rankas högre än ekonomisk motivation. Och detta var extra tydligt bland de yngre personerna.

Ledarskapskurser om motivation

Detta är mycket intressant information för en chef, och inom ramen för nya ledarskapskurser kan man lära sig mer om medarbetarnas motivation och hur man använder sådan kunskap för att på bästa sätt utveckla varje persons inneboende resurser. Visserligen kan man inte befordra sina medarbetare till VD, men viktigt är ändå att förstå vilka faktorer som ökar tillfredsställelsen och därmed prestationen, vilket man kan lära sig mer om på en chefsutbildning. Att hjälpa personalen att utvecklas, genom exempelvis att ge dem större ansvar och kanske också utbildning, är en investering som kan ge snabb utdelning.

Ledarskapskurser om starkt ledarskap

På våra ledarskapskurser förbättrar man sina kunskaper om ledarskap, dels i form av fakta, som exempelvis forskningsresultat och undersökningar, men även när det gäller olika chefsstilar och annan typ av metodik. Det gäller också att bli uppmärksam på sin egen chefsroll, och eftersom många tydligen drömmer om att bli chef, kan ju cheferna – allt från den närmaste avdelningschefen till verkställande direktören – i bästa fall fungera som positiva förebilder för de anställda.

Chefer ökar sin kompetens i ledarskap

Detta borde skapa en extra motivation för varje chef att förbättra sin kompetens och allmänna kunskapsnivå genom att gå minst två olika ledarskapskurser, och på så sätt höja sin ambitionsnivå och även sin prestation som chef. Och effekten av detta blir förhoppningsvis, särskilt på litet längre sikt, en ambitiösare och bättre presterande personalgrupp.

Förtroende en viktig utmaning

För att få personalen med sig så att alla strävar efter samma mål är en av de viktigaste utmaningarna man har som chef att skapa förtroende. Om man litar på sin chef lägger man som anställd ner mer tid, energi och engagemang på sina arbetsuppgifter – man blir helt enkelt mer motiverad. För att förstå mer om dessa mekanismer är det bra att gå på olika ledarskapskurser, där man studerar fakta och diskuterar chefsrollens olika aspekter.

Att få medarbetarna att känna förtroende

Att föregå med gott exempel är viktigt för att få medarbetarna att känna förtroende, och då handlar det exempelvis om chefens arbetsmoral. Att ställa upp för varandra och vara lojal gentemot sina kollegor är ett beteende som skapar bättre samarbete och arbetsmiljö, och som man kan lära sig på olika ledarskapskurser påverkas därigenom även det faktiska, alltså mätbara, resultatet.

Ärlighet när det gäller gott ledarskap

Andra saker som skapar förtroende är att man visar sig tillförlitlig och trovärdig – ärlighet varar definitivt längst när det gäller gott ledarskap! Att man har hög kompetens, både när det gäller branschkunskap och ledarskap, är andra viktiga faktorer, och genom våra ledarskapskurser får man definitivt en bättre grund att stå på.

Att förbättra personalens förtroende

Kunskaperna som chef handlar också om att förstå så mycket som möjligt av produktionsprocessen och varje medarbetares roll i denna, och just när man visar den typen av förståelse har man goda möjligheter att förbättra personalens förtroende och tillit. När man kan lita på sin chef är man också mer benägen att ge det där ”lilla extra” och som chef kan man även ha bättre möjligheter att få veta vad som eventuellt försvårar arbetet, och hitta lösningar på sådana problem.

Att öka sin kompetens med hjälp av professionella ledarskapskurser genererar både ökad trygghet och ökad stabilitet på arbetsplatsen. Det handlar ju inte bara om förtroende för chefen, utan även inbördes i hela personalgruppen.

Kvinnligt ledarskap och kompetenser

Att kvinnor i chefsposition fortfarande är en minoritet är ett känt faktum, även om det inte är så lätt att varken hitta orsaker eller lösningar. Men en amerikansk undersökning som omfattade 7280 chefer ger en hel del intressant information i ämnet. Visserligen kan förhållandena variera från land till land, men en svensk expert berättade nyligen på TV om ett föredrag hon hade hållit i Brasilien, där det – något förvånande – visade sig att detta land hade samma andel kvinnliga chefer som Sverige.

Faktorer som skapar bättre ledarskap

Vilka faktorer är det då som skapar ett bättre ledarskap? Bra ledarskapskurser ökar kunskaperna om detta. Förmåga att ta initiativ, inspirera och motivera personalen och utveckla både sig själv och de anställda var bland de 16 kompetenser som den omnämnda undersökningen tittade närmare på, men även analysförmåga, teknisk kompetens och strategiskt tänkande. Genom våra ledarskapskurser lär man sig utveckla sådan kompetens.

60 – 80 % av cheferna i undersökningen var män – ju högre nivå, desto större var den manliga dominansen. Men i 12 kategorier av 16 presterade kvinnorna bättre, och det var alltså inte bara när det gällde de ”mjuka” egenskaper som man traditionellt associerar med kvinnligt ledarskap, utan även när det gällde initiativförmåga och resultatorienterad drivkraft.

Kompetens genom ledarskapskurser

Genom en kompetensutvecklande ledarskapskurser lär man sig ta fram sina medarbetares bästa egenskaper, och ju mer uppmärksam man är, desto större är chansen att man hittar chefsämnen på sin arbetsplats, såväl bland män och kvinnor. Forskning visar alltså att det i princip inte finns något specifikt kvinnligt ledarskap, utan att det snarare är så att kvinnor behöver vara extra ambitiösa för att komma till en chefsposition, och när de väl har hamnat där tar de inte sitt ledarskap för givet, utan känner alltid en utmaning att visa vad de kan.

För den kvinnliga chefen kan därför våra ledarskapskurser vara ett sätt att bli medveten om sin styrka, så att man kan utöva sitt ledarskap med ökat självförtroende.

Mångfald - multikulturellt ledarskap

I dagens arbetsliv har synen på ledarskap förändrats på många sätt. Samhällsansvar, hållbarhet och etik är en självklarhet för många företag, och detta är faktorer som alltmer styr både konsumenternas val av produkter och företagens val av samarbetspartners. Genom ledarskapskurser kan man få perspektiv på sitt ledarskap, och hitta medel för att skapa ökad mångfald på arbetsplatsen.

Det handlar om könsfördelning, åldersfördelning och etnicitet. Ju större spridningen är när det gäller dessa faktorer, desto bredare kompetens får man, och de olika medarbetarna kan lära sig mycket av varandra. Genom att uppmärksamma dessa faktorer kan man dessutom skapa ökad goodwill och säkert få en hel del positiv publicitet också, eftersom dessa frågor ligger högt på agendan idag, inte minst hos media. Men ökad mångfald och jämställdhet är förstås inte bara något som kan skapa god PR, utan det kan förbättrar även arbetsmiljön och själva stämningen på arbetsplatsen.

Mångfald föder helt enkelt kreativitet

Mångfald föder helt enkelt kreativitet, och om man befinner sig i olika skeden av livet har man olika perspektiv och erfarenheter som kan komma till nytta. Detta gäller givetvis också personer från en annan kulturell bakgrund, exempelvis utlandsfödda eller andra generationens invandrare. Bra ledarskapskurser kan ge verktyg för att använda resurserna hos medarbetarna bättre, och även ge inspiration till att bredda personalgruppens sammansättning.

I exempelvis Japan respekterar man den ökade erfarenheten hos en gammal person mycket högt, medan Sverige hamnar långt ner i statistiken när det gäller hur man behandlar äldre personal, med undantag för personer i höga chefspositioner. Olika ledarskapskurser kan även i detta avseende bidra till att ta vara på kompetensen inom personalgruppen, så att man kan få ut full potential av den mångfald som finns där.

Ja, det kan faktiskt även vara mycket klokt att uppmuntra äldre chefer till att gå på ledarskapskurser för att uppdatera sin kompetens på området och skaffa ny inspiration.

Utvecklingssamtal i fokus

Ofta ses ett utvecklingssamtal bara som en plikt som man är tvungen att genomföra, snarare än något att se fram emot. Genom våra ledarskapskurser med fokus just på utvecklingssamtal får man nya perspektiv och metoder, och då kan denna plikt utvecklas till något mycket positivt för båda parter.

Det är viktigt att vara väl förberedd inför samtalet, och därför kan det vara en fördel att skicka ut ett slags agenda till den anställde i förväg. Då kan han eller hon tänka igenom vad som kan vara relevant att diskutera på sitt utvecklingssamtal. Det gäller att både prata om det förflutna, nuet och framtiden, och ta upp glädjeämnen och bekymmer både när det gäller den allmänna stämningen på avdelningen och de konkreta arbetsuppgifterna.

Ledarskapskurser om svåra samtal

Ett mycket viktigt ämne på ett utvecklingssamtal handlar om den anställdes kompetens. Används den till fullo eller finns det outnyttjad kompetens som kan tas tillvara? På samtliga ledarskapskurser lär man sig att en av de viktigaste rollerna för en chef är just att se till att de anställdas kunskaper tas tillvara på bästa sätt. Ibland kan det behövas kompetensutveckling för att öka kunskapsnivån, men i andra situationer kan det vara aktuellt med utökat ansvar för en anställd som känner sig överkvalificerad.

Konstruktivt utvecklingssamtal

En arbetssituation som tidigare upplevt som stagnerad och monoton kan därmed förbättras avsevärt. På så vis kan ledarskapskurser på sikt bidra till att öka hela personalens ambitionsnivå. Det kan även komma fram utmärkta förslag till förbättringar under ett konstruktivt utvecklingssamtal. Som så ofta när det gäller gott ledarskap, gäller det att få till stånd en bra dialog med personalen, där man lyssnar och ger ett bra gensvar, i ord och handling, så att man skapar en känsla av medinflytande.

På våra ledarskapskurser lär man sig också hur viktigt det är att sammanfatta samtalets slutsatser och att ge bra feedback, där även en konkret handlingsplan och uppföljning av samtalet ingår.

Ledarskapskurser för framtiden

Hur påverkar omvärlden det framtida ledarskapet? Scenarios framträder och kan beskrivas i termer av globalisering, effektivisering, kortsiktighet, ad hoc-tänk och lösningar. Får vi jonglörer som framtidens ledare? Sker en återgång till det traditionella - tanke- frihet- och efter det?

Ledarskap är en kompetens som kan utvecklas genom kurser och utbildning. Men vilken typ av ledarskap står din utbildningsleverantör för? Vad vet den om ledarskap? Vi reflekterar ganska lite över till exempel akademiskt ledarskap. Förståelsen av ledarskap kan inte reduceras till enkla handlingsmodeller. Förändringar i förståelsen av ledarskap över tiden är kopplade till vad som sker i samhället i stort och hur vi ser på organisationer.

Ledarskap – en profession

Ledarskap kan bli din framtida profession genom träning, kurser och utbildning. Det kan vara lätt att glömma bort sin egen utveckling som ledare, men en viktig del i ditt ledarskap är att se till att du hela tiden har en kompetens som är up-to-date. Du har stor nytta av att avsätta tid för din egen tillväxt och utveckling genom att gå utbildningar och kurser inom ledarskap, både för kunskapen som sådan och för möjligheten att bygga upp ditt nätverk.

Ledarskapskurser - rollen som ledare

Du som har fått förtroendet att bli ledare för en grupp, avdelning eller funktion har blivit utvald att förverkliga mål, ansvar, policys och inriktning för din verksamhet. Det ledarskap du utövar påverkar både dina medarbetare och företaget, därför är det viktigt att du vet vad som förväntas av dig och att du är förberedd på de utmaningar som väntar. Du behöver självklart känna till och förstå affärsplan och övergripande mål, men det är lika viktigt att du har förmågan att få dina medarbetare att följa med på resan.

Ledarskap i praktiken

Om du ska lyckas med att få din personal att följa med dig i ditt arbete med att leda och styra verksamheten mot uppställda mål, är det av stor vikt att du utstrålar känslan av att du vet vägen. Ledarskap handlar både om att ha ett fågelperspektiv, där du ser det stora sammanhanget, och att ha förmågan att konkretisera de övergripande målen till praktisk handling. Du behöver tydligt visa att du förstår vart vi är på väg och att du har en plan för hur vi ska lyckas.

Ledarskap för ny som chef

Uppställda mål ska helst vara mätbara och de bör stämmas av, revideras och uppdateras om det behövs. Är du ny som chef för en enhet, där målen är klara men vägarna dit inte optimala, är det din uppgift att se till att nödvändiga förändringar föreslås, diskuteras, förankras och genomförs. Ditt ledarskap innefattar bland annat att du ser till att dina medarbetare förstår varför ändringarna behöver göras och att de är involverade i förändringsprocessen. Ta vara på åsikter, förslag och synpunkter och var noga med att alla känner sig delaktiga.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är något som kontinuerligt fortgår inom en verksamhet, i takt med nya arbetsuppgifter, ny teknik, nya tjänster och nya produkter. I ditt ledarskap ingår att du gör en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare, där ni tillsammans kommer fram till vilken kunskap som behövs för att lösa ålagda uppgifter. Regelbundna möten, där du följer upp och ger feedback på insatsen, är betydelsefulla och nödvändiga.

Ledarskapskurser som lär dig delegera

Som chef och ledare har du ständigt mycket att göra och tiden räcker sällan till. En viktig del inom ledarskap är att du lär dig konsten att delegera och fördela arbetsuppgifterna inom ditt verksamhetsområde, annars kommer det att bli svårt att hinna med. Dessutom bör du beakta att du kan behöva vara borta från arbetsplatsen till exempel på grund av egen sjukdom eller sjuka barn och du gör klokt i att se till att verksamhetens viktigaste uppgifter kan utföras, även när du inte kan arbeta.

Ledarskapskurser ger ny kompetens

Här har du dina närmaste chefer, medarbetare och arbetsledare till hjälp och de behöver få mandat att kunna lösa uppgifterna så bra som möjligt. Kanske behöver någon av dem komplettera sin kompetens med en utbildning eller några ledarskapskurser? Ombesörj att de har rätt kompetens och befogenheter så känner du dig mer trygg som ledare.

Ledarskapskurser för effektiv ledare

Du har stora förväntningar på dig som chef att hela tiden ha kontroll över verksamheten, hålla budgeten och förbättra när det behövs. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt, men inte på bekostnad av driftsäkerhet och trivsel. En balansakt som ledaren måste behärska för att nå framgång. Ta dig tid att se över vilka områden som kan förbättras. Gör ni saker som ni egentligen inte ska göra? Krockar ansvarsområden med varandra och genereras dubbelarbete?

För att bli en effektiv ledare är det av stor vikt att du ser till att din enhet gör rätt saker, i rätt tid och till rimlig kostnad. Be gärna dina medarbetare att föreslå förbättringsåtgärder och var noga med att ge dem respons och uppskattning för bra förslag.

Ledarskapskurser utvecklar din ledarstil

Alla chefer och ledare har sin personliga ledarstil. Men ibland finns redan en ledarkultur inom en enhet och när du kommer som ny chef är det lätt att du halkar in i din företrädares stil, kanske för att det helt enkelt förväntas av dig att du ska vara likadan. Då kan det vara svårt att lyfta fram ditt eget sätt att vara som ledare, men det är betydelsefullt att du försöker ta vara på din egen ledarstil. Det är den som håller i längden och som kommer att kännas äkta.

Självklart kan du titta på andra ledares goda ledarskap och ta till dig av det som är bra, men gör det på ditt sätt. Det ska vara dina kunskaper, ditt engagemang och dina egenskaper som tillsammans utgör din egen ledarstil.

Ledarskapskurser med olika inriktning

Man kan vara anställd som chef sedan många år, eller sedan i förra veckan – men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, utveckling – och gärna också utbildning i form av olika ledarskapskurser.

Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse – ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Men det finns ingen entydig definition och metod, eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer, som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer, så det finns sällan några ledarskapskurser som passar alla.

Nya tider kräver nya ledarskapskurser

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd.

Allt detta ställer höga krav på en modern ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk – oavsett om man är en nybliven eller erfaren chef kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med, utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Ledarskapskurser får dig att utvecklas

Men har man flera ledarskapskurser i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller, och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet.

Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Ledarskapskurser tar upp viktiga saker

Bra ledarskapskurser tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen, och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare.

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser – det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt, och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi, är det klokt att gå en eller flera ledarskapskurser för att vidareutbilda sig.

Ledarskapskurser om metoder & ledarstil

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor – parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda, delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt.

Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel, är några av de färdigheter som man tränar på ledarskapskurser.

På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare, som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå, redo att möta framtidens utmaningar.

Ledarskapskurser nu

Ledarskapskurser